Statut

STATUT

Stowarzyszenia „BAJKA”

z siedzibą w Olsztynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „BAJKA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i posiada osobowość prawną.

 § 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

 § 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 § 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 § 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki.
 2. Wspieranie i rozwój relacji międzyludzkich opartych na wartościach uniwersalnych uznanych przez ludzkość jako pozytywne.
 3. Wzmacnianie i utrwalanie wartości rodziny.
 4. Propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań humanitarnych.
 5. Przeciwdziałanie nałogom (alkohol, tytoń, narkotyki). Pomoc rodzinom patologicznym.
 6. Tworzenie atrakcji turystycznych o zasięgu międzynarodowym.
 7. Propagowanie czynnego wypoczynku mieszkańców regionu i turystów.
 8. Promocja Warmii i Mazur w Polsce, Europie i świecie.

 § 9

Stowarzyszenie realizuje wyżej wymienione cele w następujących obszarach: kultura, sport, oświata, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny.

 § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej i reklamowej.
2. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi za pomocą najnowocześniejszych urządzeń i nośników.
3. Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.
4. Propagowanie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej w oparciu o imprezy masowe z udziałem wielu narodów i pokoleń.
5. Szeroką współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, instytucjami międzynarodowymi i osobami fizycznymi, którym bliskie są cele działania Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.
6. Organizowanie działań społecznych obejmujących w szczególności:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
c) zadania w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek szkoleniowych i wychowawczych,
d) krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii.
7. publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania.
8. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
9. tworzenie placówek szkoleniowych,
10. podejmowanie także działań w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej;
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, szczególnie ludzi młodych, w tym rozwój przedsiębiorczości;
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia;
f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
g) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
h) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
i) pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k) promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

 § 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność gospodarcza polega na organizacji imprez masowych kulturalno-sportowych, targów, wystaw, pokazów, wydawnictwie, udostępnianiu strony internetowej na potrzeby reklamowe.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 § 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 § 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka zwyczajnego.
 2. Odmowę przyjęcia w poczet członków Zarząd również dokonuje uchwałą, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 § 15

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem gł
 • wglądu do dokumentów finansowych Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.

 § 16

Członkiem wspierającym może być:

 1. osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 § 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

  § 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

 § 20

Wybory do władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 1.

 1. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36.1 i 2.
 2. Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednego członka Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 § 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów podczas wyborów, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 § 22

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.

 

Walne Zebranie członków

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków może być:
 • Zwyczajne,
 • Nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • Z własnej inicjatywy,
 • Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • Na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym (patrz §20 pkt.2), w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36.
 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.

 § 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Zatwierdzanie regulaminów obrad Walnego Zebrania
 4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 9. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa..
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 § 26

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 10. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 11. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 12. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 13. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 14. Decydowanie we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz

 § 27

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

 § 28

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

 1. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 § 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzeń Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 § 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 § 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • Składki członkowskie,
 • Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • Dotacje, subwencje, kontakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 § 34

 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 § 35

 Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jednego z członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich ”osoby bliskie”.

 

 Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania,
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Bajka” na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.