Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Bajka” – wczoraj dziś i jutro

Wiosną 2007 roku kilka osób zadało sobie pytanie: co łączy cały świat, wszystkie narody i pokolenia i jest odbierane przez całą ludzkość jako dobre i pozytywne? Jak zjednoczyć i skoncentrować w jednym miejscu i czasie fakty i zjawiska łączące całą ludzkość poprzez organizację czegoś czego jeszcze nikt nie robił?

Pytania trudne do zrozumienia nie mówiąc już o odpowiedziach, planach, projektach i realizacji. Okazało się jednak że jest to wykonalne ponieważ na całym świecie są rodziny, dzieci i bajki natomiast zjawiskiem odpowiadającym założonym kryteriom jest wiara w zwycięstwo dobra nas złem. Grupa inicjatywna postanowiła zorganizować I Międzynarodowe Dni Bajki. I Międzynarodowe Dni Bajki odbyły się w czerwcu 2007 roku na terenie Olsztyna. Dzięki współpracy wielu ludzi i wielu środowisk oraz życzliwości już zarejestrowanej w sądzie organizacji pozarządowej, która użyczyła swoich uprawnień impreza zakończyła się ogromnym sukcesem logistycznym i organizacyjnym. Uczestniczyło kilka tysięcy dzieci i opiekunów oraz Marszałek Województwa i Prezydent Olsztyna.

Zachęceni sukcesem 31 października 2007 roku powołujemy do życia Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka”, otrzymujemy osobowość prawną, zostajemy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem zostaje pomysłodawca i założyciel Leszek Baranowski.

W 2008 roku następuje zmiana nazwy zadania na II Światowe Dni Bajki. Impreza rozbudowuje się, dochodzą nowe imprezy cząstkowe. Realizacja kończy się sukcesem i nowymi rekordami w ilości uczestników i imprez cząstkowych. Uroczyste zakończenie II Światowych Dni Bajki w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Marszałka, z nagrodami świadczy o dużym zainteresowaniu władz samorządowych pomysłem oraz aprobatą dla członków Stowarzyszenia i sposobu realizacji zadania.

W 2009 roku organizujemy III Światowe Dni Bajki. Odbywają się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz osobistych wizyt Wiceministra Kultury i Zastępcy Sekretarza Generalnego PK ds. UNESCO. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski organizuje I Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Bajka w przestrzeni naukowej edukacyjnej”. Otrzymujemy dotacje, interesują się nami sponsorzy, władze i media. Ukazuje się I tom monografii naukowej na temat bajki. Organizujemy bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym jedzeniu lodów. Uczestniczy kilkanaście tysięcy uczestników.

Stowarzyszenie po rozmowach i konsultacjach z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i PK ds. UNESCO wypracowuje swoje fundamenty działania. Korzystając z fenomenu bajki, polegającego na tym że każdy naród na świecie ma swoje bajki i baśnie a wszystkie bajki oparte są na tych samych pragnieniach człowieka projektujemy swoje działania w oparciu o bajkowość, naukowość i międzynarodowość.

W 2010 roku organizujemy IV Światowe Dni Bajki oparte na bajkowości, międzynarodowości i naukowości z wieloma imprezami cząstkowymi przejętymi i kontynuowanymi od I edycji imprezy a jednocześnie opartymi na dokładnie określonymi potrzebami dzieci. Jesteśmy już rozpoznawalni i otrzymujemy dotacje z samorządu województwa i miasta, bardziej otwarci są sponsorzy. W imprezie uczestniczą goście z Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, występuję Romowie i Tatarzy.

W 2011 roku odbywają się V Jubileuszowe Światowe Dni Bajki. Stowarzyszenie ma już doświadczenie, wiedzę i dobrą opinię wśród społeczeństwa, władz, służb, mediów i sponsorów. Impreza odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Marszałka Województwa, Prezydenta Olsztyna, Rektora UWM, Dyrektora Biblioteki Narodowej i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Stowarzyszenie otrzymuje z Kancelarii Prezydenta RP list gratulacyjny od Pani Anny Komorowskiej, który jest czytany na 104 imprezach cząstkowych w całym województwie podczas uroczystego otwarcia każdej imprezy w ciągu 4 dni trwania Światowych Dni Bajki.

W V Światowych Dniach Bajki uczestniczy ponad 26 tysięcy uczestników, rozdajemy rekordową ilość upominków, nagród i gadżetów. W Międzynarodowym konkursie plastycznym bierze udział 2700 prac z całej Europy.

W 2011 roku Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Warszawskim w sprawie dalszej realizacji kolejnych edycji Światowych Dni Bajki i innych zadań związanych z edukacją połączoną z etosem bajki. Wszystko nakierowane na dzieci, rodziców, wychowawców. Wynikiem współpracy z Uniwersytetami jest wypracowana misja, wizja oraz strategia działania Stowarzyszenia.

W 2012 roku VI Światowe Dni Bajki zorganizowane w bardzo przemyślany sposób w oparciu o podstawy naukowe oraz potrzeby społeczeństwa w tym zakresie kończą się sukcesem organizatorskim Stowarzyszenia.

W 2013 roku VII Światowe Dni Bajki są organizowane w najnowocześniejszym i największym obiekcie w północno-wschodniej Polsce, w ARENA Ostróda. Impreza wzbogaca się o I Międzynarodowy Kiermasz „W życiu jak w bajce”. „Bajka” ma do dyspozycji 20 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, parking na 800 samochodów. W ciągu 3 dni trwania imprezy uczestniczyło w niej ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Uczestniczą władze województwa, powiatu i miasta. Całe zadanie realizowane jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Marszałka Województwa, Starosty Ostródzkiego i Burmistrza Ostródy oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W imprezie uczestniczą tysiące dzieci ale także Ambasada Ekwadoru, elitarna jednostka wojskowa GROM oraz oficerowie BOR-u. Całe zadanie ma ogromny rozgłos w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

W 2014 roku VIII Światowe Dni Bajki odbywają się w Ostródzie na terenie miasta. Impreza jest dotowana przez samorząd województwa, pojawia się sponsor główny. Impreza poszerza się o blok edukacyjny, ekologiczny. W realizację angażuje się 19 gmin, Wicemarszałek Województwa, Starosta Ostródzki i Burmistrz Ostródy.

W 2014 roku następują bardzo ważne zmiany w Stowarzyszeniu zarówno w organizacji jak i w składzie osobowym. Walne zebranie członków wybiera nowy zarząd na czele którego stoi dr Maciej Siembieda zmieniając na stanowisku prezesa Leszka Baranowskiego. Następuje zmiana Statutu i nazwy Stowarzyszenia. Z Polskiego Urzędu Patentowego przychodzi decyzja o prawnej ochronie Światowych Dni Bajki jako znaku słowno-graficznego. Stowarzyszenie jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce ma prawo organizować Światowe Dni Bajki i używać tej nazwy na ponad 250 produktach. Misja, wizja i cele Statutowe zostają bez zmian. Całe działanie nakierowane jest na realizację wartości uniwersalnych z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców w wymiarze międzynarodowym. Podczas realizacji kolejnych edycji Światowych Dni Bajki Stowarzyszenie wiąże nowe instytucje, odkrywa nowe obszary dziecięcych pragnień, angażuje nowych, ciekawych ludzi realizujących podczas organizacji imprezy także swoje marzenia.