Misja

Stowarzyszenie „BAJKA”
Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn
www.Bajka.org.pl

Misja: odbudowa i wzmocnienie pozytywnych relacji międzyludzkich i wartości rodziny, poznanie innych narodów i kultur przez pryzmat bajki i wspólnej zabawy.

Wizja: Światowe Dni Bajki jako wyróżnik Warmii i Mazur oraz identyfikator Polski w Europie i świecie.

Pomysł: Zjednoczyć i skoncentrować w jednym regionie i czasie fakty i zjawiska, odbierane przez społeczeństwo jako dobre, dotyczące całego świata, które łączą pokolenia i wszystkie narody. Takimi faktami są obecne na całym świecie dzieci, rodziny, bajki, a zjawiskiem wiara w zwycięstwo dobra nad złem.

1. Cele Ogólne

 1. Edukacja związana z bajką (odniesienie do wartości humanistycznych oraz dziedzictwa kulturowego)
 2. Wspieranie wymiany oraz nawiązywania współpracy i relacji ponadnarodowej
 3. Organizacja i realizacja zadań o charakterze edukacyjnym, opartym na bajce jako istotnym czynniku kształtowania wrażliwości społecznej

2. Cele Szczegółowe

 1. Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, związanych z etosem bajki
 2. Trwała implementacja wartości zarejestrowanych w bajkach

3. Strategia

 1. Stworzenie / powołanie Akademii Bajki jako wirtualnej instytucji operującej formułą wykładów i szkoleń
 2. Akademia Bajki jako partner i certyfikator kompetencji określonych działań oraz funkcji społecznych (np. opiekunki, wychowawcy, itp.)
 3. Akademia Bajki jako inicjator oraz forum wymiany doświadczeń przez podobne organizacje i instytucje na poziomie międzynarodowym
 4. Stworzenie międzynarodowych partnerstw
 5. Włączenie się w proces dydaktyczny
  Organizacja i współorganizacja wydarzeń sprzyjających wymianie poglądów oraz upowszechnieniu etosu bajki

4. Działania

 1. Powołanie Zespołu
 2. Organizacja Roadshow w wybranych miejscach Polski oraz na świecie
 3. Opracowanie kompendium szkoleniowo-dydaktycznego
 4. Nawiązanie partnerstwa z organizacjami oraz instytucjami trwale związanymi z etosem bajki
 5. Realizacja i koordynacja wydarzeń, których celem jest upowszechnienie etosu bajki
 6. Stworzenie międzynarodowego portalu bajki
 7. Inne

5. Partnerzy Długofalowi

 1. Ministerstwa
 2. Ambasady i Konsulaty
 3. Teatry
 4. Akademie, Uniwersytety i szkoły wyższe
 5. Administracja samorządowa
 6. Szkoły
 7. Inne

6. Partnerzy Wydarzeń

 1. Współorganizatorzy
 2. Sponsorzy strategiczni
 3. Inni

7. Filary, Podstawa Realizacji Zadań

 1. Bajkowość
 2. Międzynarodowość
 3. Naukowość
  Zasadą jest nasycenie imprezy głównej i imprez cząstkowych konfiguracją tych trzech filarów nadających szczególną, specyficzną i nie spotykaną gdzie indziej formułę całemu zadaniu.

8. Zadania Główne

 1. Nawiązanie współpracy z instytucjami o podobnej misji i wizji
 2. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i innymi uczelniami
 3. Powołanie Akademii Bajki
 4. Współpraca z ambasadami
 5. Współpraca z ministerstwami
 6. Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP
 7. Współpraca z Sejmem i Senatem
 8. Podpisanie umów z partnerami strategicznymi
 9. Realizacja kolejnej edycji Światowych Dni Bajki
 10. Realizacja innych zadań wynikających z zapisów Statutu, podjętych uchwał i zawartych umów

9. Praca Ciągła

 1. Obsługa strony internetowej
 2. Stała łączność z mediami
 3. Korespondencja z instytucjami współpracującymi
 4. Organizacja międzynarodowych i krajowych konkursów, szkoleń, kursów, spotkań, wykładów, odczytów, itp.
 5. Stworzenie sieci czasowych przedszkoli

10. Zadania Spektakularne

 1. Uroczyste podpisanie umów z partnerami strategicznymi
 2. Uroczyste podpisanie umowy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim o współpracy
 3. Uroczyste podpisanie umowy z fundacjami powołanymi przez środki masowego przekazu o współpracy